Algemene voorwaarden

Op de diensten van OfferteAircos.nl zijn de volgende voorwaarden en dit privacybeleid van toepassing.

Door het invullen en verzenden van het offerteformulier op de homepage maakt u gebruik van de diensten van Solvari middels een externe iFrame. Deze partner kan op haar beurt weer haar eigen voorwaarden hanteren. OfferteAircos.nl heeft geen inzage noch controle over de (persoons)gegevens die u naar onze partner middels het offerteformulier verstuurt. Wilt u naderhand uw gegevens aanpassen of laten verwijderen, dan kunt u het beste contact opnemen met onze partner op telefoonnummer 020 262 6228.

Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 26 oktober 2020. OfferteAircos.nl is bevoegd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij raden u aan om deze periodiek te lezen.

Door gebruik te maken van de website www.OfferteAircos.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder 'gebruiker' wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan: iedere gebruiker van de website OfferteAircos.nl waaronder zowel de afnemer van diensten alsmede de aanbieder van diensten.

1. Wie wij zijn
OfferteAircos.nl is een website welke beheerd wordt door Quote Compare die geregistreerd is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61937932.

2. Toelichting over onze dienstverlening
Via OfferteAircos.nl kunt u middels 1 centrale plek in een keer in contact komen met meerdere aircobedrijven in uw regio. Op deze manier wordt het makkelijker voor u als consument om een specialist te vinden en de aanbiedingen van de betreffende partijen te vergelijken. Door te kiezen voor de beste deal kunt u dus zowel geld als tijd besparen.

Om u in contact te brengen met bedrijven bij u in de regio maakt OfferteAircos.nl gebruik van zogeheten leadgeneratoren. Dat zijn bedrijven die de daadwerkelijke matchmaking faciliteren. Simpel gezegd zorgen onze partners dat uw offerte of uw verzoek verstuurd wordt naar aircobedrijven. De website van onze partners zijn middels een 'iFrame' in onze website verwerkt (feitelijk een website in een website). Zij verwerken dan ook uw aanvraag en brengen u met bedrijven in contact. OfferteAircos.nl heeft daarop geen invloed en verwerkt uw persoonsgegevens in dat kader niet.

3. Verwerking van uw gegevens
OfferteAircos.nl oefent geen invloed uit op de informatie die u via onze website (aan derden) verstrekt, waaronder aan onze partner. Wij zullen dan ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van uw informatie; bepalen wij niet aan wie die informatie wordt doorgegeven; en wijzigen of selecteren wij de door u verstrekte informatie niet.

4. Misbruik en beperking van gebruik
Het is u als gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om materiaal en/of informatie, waaronder persoonsgegevens, te ontlenen aan OfferteAircos.nl voor eigen doeleinden, behoudens ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en/of deze website.

Indien u deze website gebruikt in strijd met onze plaatsingsrichtlijnen, of in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving zullen wij u de toegang tot onze dienstverlening zonder nadere aankondiging ontzeggen en waar nodig maatregelen treffen.

Er kunnen geen rechten aan de verstrekte informatie op deze website worden ontleend. De eigenaar van OfferteAircos.nl kan niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de inhoud. Bovendien aanvaardt de eigenaar van OfferteAircos.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de eigenaar zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OfferteAircos.nl.

U heeft de verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website en u mag de informatie (en ook afbeeldingen) op deze website niet publiceren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder duidelijk de bron (weblink naar de desbetreffende pagina) te vermelden.

5. Wijziging/annulering diensten
OfferteAircos.nl kan haar dienstverlening tussentijds wijzigen mocht dat vereist zijn. We brengen u daar niet van op de hoogte, omdat wij uw gegevens niet verwerken en opslaan. OfferteAircos.nl is bevoegd om haar diensten op te schorten of te annuleren indien zij daartoe aanleiding heeft.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid
Voor zover rechtens toegestaan sluit OfferteAircos.nl alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de gebruiker lijdt, waaronder in ieder geval ten aanzien van (i) het gebruik van onze diensten, waaronder mede begrepen onze matchmaking; (ii) de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening; (iii) de dienstverlening door derden en/of adverteerders; (iv) de dienstverlening van onze partners; en/of (v) eventuele onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van OfferteAircos.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval is uitgekeerd door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering, of indien deze verzekering geen recht op uitkering geeft, in alle gevallen beperkt tot de directe schade, gemaximeerd tot een bedrag dat in de voorgaande maanden in rekening is gebracht aan de gebruiker.

OfferteAircos.nl garandeert nadrukkelijk niet dat het gebruik van onze website en/of diensten leidt tot een specifiek resultaat. Het gebruik van onze diensten en website geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

7. Privacy
Uw privacy wordt door OfferteAircos.nl zeer serieus genomen. Een voorbeeld daarvan is de beveiligde verbinding als u onze website bezoekt.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden wij dit doen; onder welke omstandigheden dat gebeurt; en wat uw rechten zijn als individu. U kunt ons privacybeleid hier raadplegen.

8. Toepasselijk recht
De rechtsrelatie tussen gebruiker en OfferteAircos.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Voor zover rechtens toegestaan worden geschillen in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de eigenaar van OfferteAircos.nl gevestigd is.

9. Klachten en/of vragen
OfferteAircos.nl streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn ondanks dat wij als platform geen invloed uitoefenen op de diensten van derden, waaronder onze partners.

Mocht u vragen hebben of onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u te allen tijde gebruikmaken van ons contactformulier. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te kunnen afhandelen.